หน้า:คำสั่งศาลแพ่ง (๒๕๖๓-๑๐-๒๒).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

พิพากษาของศาลปกครอง ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ บัญญัติว่า "การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาล" และมาตรา ๑๙๔ บัญญัติว่า "ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น" อันแสดงให้เห็นว่า ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไป ดังนั้น คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม เมื่อโจทก์ทั้งหกกล่าวอ้างว่า ประกาศของจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๓ และการกระทำของจำเลยทั้งสามอันเนื่องมาจากการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของโจทก์ทั้งหกและประชาชน กรณีมีเหตุให้รับฟ้องของโจทก์ทั้งหกไว้พิจารณา

รับคำฟ้อง หมายเรียก สำเนาให้จำเลยทั้งสาม การส่ง หากไม่มีผู้รับโดยชอบ ให้ปิด ให้โจทก์นำส่งภายใน ๗ วัน หากส่งไม่ได้ ให้โจทก์แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน ๑๕ วันนับแต่วันส่งไม่ได้ หากไม่แถลง ถือว่า โจทก์ทั้งหกทิ้งฟ้อง

นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา./


  • นายมุนี คล้ายสังข์

  • นางสาวอรรถพันธ์ อดิเทพสถิต

  • นายสมคิด บุญวัฒน์