หน้า:คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 65-2525.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ 65/2525
เรื่อง แผนรุกทางการเมือง
------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล

1.1. ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 เรื่องนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้กำหนดนโยบายให้ "ต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วด้วยการรุกทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง" คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2525 เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของกรรมการนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ เรื่องแผนรุกทางการเมือง และให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนการรุกทางการเมือง และแผนงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ จะได้กำหนดเป็นผนวกประกอบแผนการรุกทางการเมืองในโอกาสต่อไป

1.2. ปัจจัยสำคัญต่อการรุกทางการเมือง เพื่อต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์ และทำลายเผด็จการทุกรูปแบบ ก็คือกา่รพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะประชาชนในชาติปรารถนาที่จะให้ชาติบรรลุถึงซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่โดยเหตุผลที่การพัฒนาทางการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยยังล่าช้าและมีจุดอ่อน คอมมิวนิสต์จึงได้ใช้เป็นเงื่อนไขโฆษณาชวนเชื่อ ช่วงชิงประชาชน แต่ประชาธิปไตยที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เสนอนั้นเป็นเพียงยุทธวิธี เพื่อให้ได้อำนาจรัฐแล้วพลิกกลับไปสู่สังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ในที่สุด ฉะนั้นรัฐจึงต้องเร่งพัฒนาประชาธิปไตยที่ดีกว่าให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว และเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทั้งด้านยุทธศาสตร์และด้านยุทธวิธี กลุ่มบุคคลที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์ ประชาธิปไตยในระยะเริ่มแรกนี้ ได้แก่ ข้าราชการทุกฝ่ายและประชาชนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย โดยร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างสำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมต่อไป