หน้า:คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 65-2525.pdf/11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

7.2.4.5.2. สนับสนุนการต่อสู้ทางความคิดในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยของสื่อมวลชน

7.2.4.5.3. ใช้สื่อมวลชนของรัฐในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้มีน้ำหนักเหนือกว่าข่าวสารที่ทำลายประชาธิปไตย

7.2.4.5.4. ยับยั้งการเผยแพร่ข่าวสารที่กระทบกระเทือนต่อระบอบประชาธิปไตย โดยใช้ทั้งมาตรการทางการบริหาร และกฎหมาย

7.2.4.5.5. ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูง พยายามสร้างความสัมพันธ์กับ สื่อมวลชน และชักจูงให้สื่อมวลชนทำประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

7.2.4.6. กลุ่มทหารและผู้ถืออาวุธ

7.2.4.6.1. ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

7.2.4.6.2. สนับสนุนค้ำจุนระบอบประชาธิปไตย

8. คำแนะนำในการดำเนินการ

8.1. กอ.รมน. จัดตั้งองค์กรนำ ที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย คือ คณะกรรมการปฏิบัตินโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ (ปตค.) ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติของทางราชการ

8.2. ใช้ชิงการนำต่อขบวนการที่แอบแผงประชาธิปไตยอื่น ๆ ซึ่งได้แก้ การพัฒนาประชาธิปไตยให้สมบูรณ์โดยเร็ว

8.3. ให้ยึดคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 ลง 23 เมษายน 2523 เป็นแนวทางการปฏิบัติการรุกทางการเมือง

8.4. ให้คณะกรรมการนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ พิจารณากำหนดแผนงานต่าง ๆ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม ในลักษณะเป็นผนวกประกอบการรุกทางการเมือง และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำแผนงานที่จะกำหนดขึ้นดังกล่าว ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จและแจ้งให้กรรมการปฏิบัตินโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ (ปตค.) ทราบ