หน้า:คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 65-2525.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

2. วัตถุประสงค์

เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกและความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และเพื่อทำให้เสรีภาพของบุคคลได้ดุลยภาพกับอำนาจอธิปไตยของปวงชน

3. นโยบาย

ทำลายระบอบเผด็จการทุกรูปแบบและสถาปนาสังคมในระบอบประชาธิปไตย โดยพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยใช้ลัทธิประชาธิปไตยเป็นแนวทาง

4. ยุทธศาสตร์

สร้างองค์กรนำที่มีเอกภาพ โดยมีข้าราชการและประชาชนที่มีอุดมการณ์ที่มีอุดมการประชาธิปไตยเป็นแกนนำและทำการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

5. ยุทธวิธี

ใช้องค์กรนำที่จัดตั้งขึ้นไปสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น

6. แนวความคิดในการปฏิบัติ

องค์กรนำที่จัดตั้งขึ้นจะทำหน้าที่ในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน และสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้เป็นจริง โดยเฉพาะความปรารถนาขั้นพื้นฐานสำคัญของประชาชน คือ

6.1. ทำให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข ปราศจากการกดขี่ ขูดรีด และอิทธิพลต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.2. ทำให้ประชาชนอยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยมีส่วนร่วมในทางการเมือง และเป็นเจ้าของพรรคการเมือง เป็นเจ้าของประเทศ

6.3. ทำให้ประชาชนอยู่อย่างมีความหวัง มีอนาคต มีความรู้สึกว่าชาติมั่นคง

7. แนวทางปฏิบัติ

7.1. การพัฒนาประชาธิปไตยมีงานสำคัญที่จะต้องทำ 2 ส่วน คือ งานทำให้เกิดความรู้สึกและเข้าใจว่าอธิปไตยเป็นของปวงชน อันได้แก่ การทำลายอำนาจเผด็จการและการกำจัดอิทธิพลตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ถึงระดับชาติ และงานทำให้เสรีภาพของบุคคลให้สมบูรณ์ อันได้แก่ การทำลายอำนาจเผด็จการและการกำจัดอิทธิพลตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ถึงระดับชาติ และงานทำให้เสรีภาพของบุคคลให้สมบูรณ์ อันได้แก่ การทำ