หน้า:คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 65-2525.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

กฎหมายให้เป็นกฎหมาย งานเหล่านี้มีเรื่องต้องพิจารณาดำเนินการอย่างกว้างขวาง ยากที่จะทำให้สมบูรณ์ในเวลาอันสั้น ทั้งยังมีข้อจำกัดหลายประการ อาทิ ทรัพยากร และข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิก ดังนั้น การพัฒนาประชาธิปไตยจะต้องทำอย่างมีขั้นตอน และมีความต่อเนื่อง รวมทั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของสังคมไทย และความเป็นไปได้ของสภาวการณ์นั้น ๆ ด้วยการดำเนินการในรายละเอียดนั้นคณะกรรมการนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ จะได้กำหนดเป็นแผนงานต่าง ๆ ตามห้วงเวลาที่เหมาะสมโดยการจัดทำเป็นผนวกประกอบแผนการรุกทางการเมืองในโอกาสต่อไป

7.2. สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนงานต่าง ๆ ต่อไปนั้น นอกจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 ลงวันที่ 23 เมษายน 2523 แล้วให้ใช้แนวดังต่อไปนี้ประกอบด้วย คือ

7.2.1. การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย ว่าจะสามารถทำให้ประชาชนมีชีวิตอยู่ได้อย่างเสรี มีความสุข มีเกียรติ มีหลักประกัน และมีความหวัง โดยให้มีแนวทางในแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้คือ

7.2.1.1. ส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านทฤษฎี และการประยุกต์ทฤษฎีให้เข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ

7.2.1.2. ให้ข่าวสาร ข้อมูล และชี้แจงสถานการณ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยต่อเนื่องอีกทั้งเชิดชูประชาธิปไตยให้ปรากฏแก่ประชาชน ทั้งทางเปิดและทางปิด โดยใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ของรัฐสื่อมวลชน และนักวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลด้านดีของประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเปรียบเทียบข้อเสียที่บางกลุ่มพยายามเผยแพร่อยู่ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้วิจารณาญาณทางการเมืองโดยอิสระ กล่าวโดยสรุปได้ว่าเป็นการหยิบยกสภาพในแง่ดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์