หน้า:คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 65-2525.pdf/6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

7.2.2.2.5. ดูแล กวดขัน ไม่ให้ข้าราชการทำตนเป็นเจ้าขุนมูลนายเอารัดเอาเปรียบขูดรัดประชาชน และลงโทษข้าราชการที่ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง

7.2.2.2.6. พัฒนาขีดความสามารถ ตลอดจนอบรม และปลูกฝังเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการทุกระดับตระหนักถึงฐานะและภาระหน้าที่ ในการเสนอสนองต่อประชาชนอย่างมีความรับผิดชอบ เสียสละ และซื่อตรง

7.2.2.2.7. ปรับปรุงระบบราชการให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้นโดยแก้ไขโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ ให้มีการกระจายอำนาจบริหารไปสู่ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้ข้าราชการในระดับต่าง ๆ สามารถตัดสินใจ หรือสั่งการในเรื่องรับผิดชอบที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติและเพื่อให้เกิดความฉับไวมากยิ่งขึ้น

7.2.2.2.8. ปรับปรุงให้ข้าราชการ โดยเฉพาะขั้นผู้น้อยมีรายได้ และสวัสดิการเพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของตนได้

7.2.2.2.9. เชิดชูเกียรติของข้าราชการที่ดีเด่น

7.2.2.2.10. พิจารณาเร่งรัดปรับปรุงระบบการประเมินผล การปฎิบัติงานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลอย่างเต็มที่

7.2.3. การส่งเสริมการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนเนื่องจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีประสบการณ์ในทางปฏิบัติ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้เกิดความรู้สึกและความเข้าใจว่าอธิปไตยเป็นของปวงชน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น จึงให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ คือ

7.2.3.1. เร่งรัดการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์การพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการปฏิบัติในระดับใกล้ตัว อาทิ สภาตำบล คณะกรรมการหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ และสหกรณ์

7.2.3.2. แก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยการประสานประโยชน์ระหว่างประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างยุติธรรม