หน้า:คำสั่ง คปค ๒๕๔๙-๐๒.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๕ ก

๒๐ กันยายน ๒๕๔๙
หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่ ๒/๒๕๔๙
เรื่อง ให้วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นวันหยุดราชการ

เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงสั่งให้วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร โดยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดทำการในวันดังกล่าวด้วย

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
  • พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
  • หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  • อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข