หน้า:จมห พระสุบิน - ๒๔๖๔.pdf/12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

จะได้ผลแก่พระองค์เปนอันแท้ สพฺพโสตฺถีภวนฺตุเต ขอถวายพระพร ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า พญาธรรมปโรหิต พญาพจนา พระอาลักษณ์ พระวิเชียรปรีชา หลวงราชาภิรมย์ ราชบัณฑิตทั้งปวง ขอพระราชทานถวายพยากรณ์ทำนายพระสุบินนิมิตรโดยปรีชาสักกะปัญญานุรูปตามสาระโสลกสุบินนิมิตรสาตรสังเขปว่า

เทวินฺทพฺรหฺมา รวิตารจนฺโท
ปาสาทนาโถ มณิราชราชี ฯลฯ
ปกิรณนฺเต สีสเฉทหตฺถํ
สุทฺโธตวณฺณสงฺ ขลิกาทิพนฺธา
สุตฺวา ปินนฺเต พหุเลภิลาภา
ธนานิ สุขา คุณวุฑฺฒิ เตชํ
นิราสทุกฺขา ภยวาปิ โรคํ
ปสิทฺธิภมฺมํ ปิ ธนญฺจ วุฑฺฒี