หน้า:จมห ไต่สวนนายกุหลาบฯ - ๒๔๗๒.pdf/58

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๔๙

เคลื่อนคลาศจากความจริง พาให้คนทั้งหลายลุ่มหลงเชื่อถือว่าเปนความจริงไม่ สมควรจะไต่สวนให้ได้ความปรากฎไว้ว่า นายกุหลาบได้กล่าวเท็จเพียงไร จริงเพียงไร

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ซึ่งเปนเจ้าคณะใหญ่ในพระสงฆ์ธรรมยุติกะนิกาย พระองค์หนึ่ง พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศร์วรฤทธิ์ ซึ่งเปนพระบรมวงศานุวงศ์ใหญ่ พระองค์หนึ่ง กับพระยาศรีสุนทรโวหาร เจ้ากรมพระอาลักษณ์ ซึ่งเปนบุตรพระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟัก) ผู้หนึ่ง เปนกรรมการเรียกตัวนายกุหลาบกับเรื่องราวทั้งปวงมาไต่สวนให้ได้ความตลอด

บัดนี้ กรรมการไต่สวนเสร็จแล้ว นำรายงานในการที่ได้ไต่สวนนั้นกราบบังคมทูลพระกรุณา เปนอันได้ความว่า หนังสือประวัติสมเด็จพระสังฆราชที่นายกุหลาบเรียบเรียงนี้มีความเท็จระคนปนไปตลอดทั้งเรื่อง ความแจ้งอยู่ในคำวินิจฉัยของกรรมการที่โปรดเกล้าฯ ให้ลงไว้ต่อไปนี้แล้ว[1]

ข้อที่นายกุหลาลกล้าหาญเรียบเรียงหนังสืออันเปนความเท็จมิจริงนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายดังนี้ นายกุหลาบมีความผิด ควรรับพระราชอาญาถึงจำคุก แต่ทรงพระกรุณาอยู่ว่า นายกุหลาบเปนคนชรา มีอายุมากแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานโทษจำคุก ให้เปนแต่ภาคทัณฑ์ไว้

ห้ามอย่าให้ใครเชื่อถือเรื่องประวัติสมเด็จพระสังฆราชที่นายกุหลาบนำความเท็จมาเรียบเรียงลงพิมพ์ไว้นี้สืบไป

ประกาศมาณวันที่ ๑๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ เปนวันที่ ๑๑๘๗๐ ในรัชกาลปัตยุบันนี้


  1. คือ คำวินิจฉัยของกรรมการซึ่งพิมพืไว้ข้างต้น