หน้า:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
จุลยุทธการวงษ์

 1 เตหิ เสนาปตาทีหิ มนฺเตนฺ–  พระเจ้านครสโตงค์จึงปฤกษา
โต ทฬฺหํ อทฺธาฬหทฺวารโกฏฺ– เสนาบดีแลข้าราชการทั้งปวง
ฐกปริกฺขปาการปริปุณฺณํ นครํ ให้ตกแต่งพระนครให้พร้อมไปด้วย
การาเปตฺวา ธญฺญาหารปาเถยฺยํ เชิงเทินค่ายคูประตูหอรบป้อมปรา
สนฺนิจิตฺวา พลนิกาเย จ สุรพล– การมั่นคง แล้วก็ให้สะสมเข้า
โยเท[วซ 1] จ หตฺถีอสฺสพาหเน จ เปลือกสเบียงอาหารไว้พร้อม แล้ว
นานาวุธปริปุณฺเณ วิจาราเปตฺวา ให้ปรนปรุงบำรุงพลนิกายนายทัพ
ติวสฺเสเอว มหนฺเต เต สุรพล– นายกองช้างม้าพาหนะตระเตรียม
โยเธ อุยฺยุตฺตาคโต ชิรายนครํ สรรพสาตราวุธไว้ให้บริบูรณ์ทุก
ยุชฺฌิตุํ อารภิ. ประการ ถึงสามปีแล้ว ก็ยกพล
โยธาทัพใหญ่มารบพระนครเชียง
ราย.

 2 ตทา ชิรายินฺโท อติกฺกนฺตํ  ครั้งนั้น พระเจ้านครเชียงราย
ติวสฺสํ ตํ สุวณฺณรชฏมาลํ ปฏิ– คอยรับดอกไม้เงินดอกไม้ทองอยู่
มาเนนฺโต ตมฺปิ อาคตํ อทิสฺวา เกินสามปีแล้ว ก็ไม่เห็นมีดอกไม้
สํสโย ราชปุริเส เปเสตฺวา เต เงินดอกไม้ทองมา เกิดพระไทย