หน้า:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf/18

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ภเวยฺย ตฺวํ อิธ สาธุนครํ การา ปัจจามิตรข้าศึกไม่สามารถจะติด
เปตูติ วุตฺเต มหาชเน ตตฺถ ตามมาถึงที่นี้ได้ ที่นี้เปนที่ชัยภูมิ
สุนฺทรํ นครํ อนุเทวตาย วุตฺตํ ขอพระองค์จงสร้างพระนครขึ้นที่นี้
ปาการปริกฺขอทธาฬฺหทฺวารโกฏฺ– เถิด แล้วพระเจ้านครเชียงราย
ฐกปริปุณฺณํ ราชเคหญฺจ โกฏฺ– ก็โปรดให้มหาชนสร้างพระนครขึ้น
ฐาคารวิถีสกลสํยุตฺตํ การาเปตฺวา ในที่ชัยภูมินั้นตามคำเทพยดาสั่ง
เทวตานุภาเวน สิชฺฌาเปติ. แล้วให้สร้างพระราชวังประกอบไป
ด้วยปราการเชิงเทินป้อมคูประตู
หอรบยุ้งฉางสถลหนทางพร้อมบริ
บูรณ์ สำเร็จด้วยเทวฤทธานุภาพ.

 13 ตํ นครํ ตฺรีตฺริงฺคนครํ นาม  พระนครนั้นจึงมีนามกรปรากฎ
ยาวชฺชตฺตนา อโหสิ. ว่า พระนครไตรตรึงค์ สืบมาจน
ตราบเท่าทุกวันนี้.

 14 โส ตตฺถ วสนฺโต ทานาทีนิ  พระเจ้านครเชียงรายนั้นประทับ
ปุญฺญานิ กริตฺวา ปุตฺตนตฺตาหิ อยู่ในพระนครไตรตรึงค์ ทรงบำเพ็ญ
วฒมาโน[วซ 1] จีรํ อโหสิ. พระราชกุศล มีทานเปนต้น ทรง
พระเจริญอยู่ด้วยพระราชบุตรแล
พระราชนัดดามานาน.