หน้า:ตำนานกฎหมายเมืองไทย - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๓.pdf/30

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๗
๑๘ ปรมฺปสโยฺห ข่มเหงท่าน ได้แก่ ลักษณอาชญาราษฎร์
๑๙ อีติยกาโร ที่กระหนาบคาบเกี่ยว เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ
๒๐ ฐานาวิติกฺกมฺมพลากร บุกรุก เอาไว้ใน ลักษณอาชญาราษฎร์
๒๑ ปุตตาทิอาทาคมนา สเหว ลักพา ได้แก่ ลักษณลักพา
๒๒ เหตุํ ปฏิจฺจ อธิกรณํ สาเหตุ เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ
๒๓ อคฺฆาปนายู เกษียณอายุ ได้แก่ กรมศักดิ์
๒๔ ธนูปนิกฺขา ฝากทรัพย์ เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ
๒๕ อาถพฺพนิกา กระทำกฤตยาคม เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ
๒๖ ภณฺฑเทยฺยํ เช่า เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ
๒๗ ตาวกาลิกํ ยืม เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ
๒๘ คณีวิภาคํ ปันหมู่ชา ให้แก่ มูลคดีวิวาท
๒๙ ปจฺจุทธรนฺตํ อุทธรณ์ ได้แก่ ลักษณอุทธรณ์