หน้า:ธรรมนูญ ๒๕๒๐.pdf/14

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๑๑๑

๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๑ ในกรณีมีปัญหาว่า การกระทำหรือการปฏิบัติใดขัดหรือแย้งหรือไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งธรรมนูญการปกครองนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

มาตรา ๓๒ บรรดาการกระทำ ประกาศ หรือคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติ หรือการกระทำ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะปฏิวัติ ที่ได้กระทำ ประกาศ หรือสั่งก่อนวันใช้ธรรมนูญการปกครองนี้ ทั้งนี้ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิวัติ ไม่ว่าจะกระทำด้วยประการใด หรือเป็นในรูปใด และไม่ว่าจะกระทำ ประกาศ หรือสั่งให้มีผลใช้บังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให้ถือว่า การกระทำ ประกาศ หรือคำสั่ง ตลอดจนการกระทำของผู้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้น เป็นการกระทำ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมาย

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
  • หัวหน้าคณะปฏิวัติ