หน้า:บ้วนฮ่วยเหลา (๑) - ๒๕๑๓.pdf/222

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑๐๙ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเสด็จตรวจการ
คณะสงฆ์มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๕๗
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร-
ญาณวโรรส เป็นรายงานคราวที่สมเด็จฯ เสด็จ
ตรวจการคณะสงฆ์และสังฆมณฑล มีคุณค่า น่า
สนใจอย่างยิ่ง เพราะเล่าถึงวิธีการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระองค์ท่าน และแทรกด้วยข้อคิดคติธรรม
ที่พระองค์ประทานในระหว่างที่เสด็จไปตามเมือง
ต่าง ๆ ประกอบด้วยตำนานพระพุทธรูป ตำนาน
วัดต่าง ๆ เช่น ตำนานพระพุทธชินราช พระ-
ศรีศาสดา ฯลฯ ตำนานวัดพระศรีรัตน
มหาธาตุ ฯลฯ