หน้า:ประกาศยกย่องปรีดีฯ รัฐบุรุษฯ (๒๔๘๘-๑๒-๑๑).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

๑๑ ธันวาคม ๒๔๘๘

เล่ม ๖๒ ตอนที่ ๗๐
๗๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

ตำแหน่งเหล่านี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ทั้งได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในความปรีชาสามารถ บำเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเอนกประการ

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่อง นายปรีดี พนมยงค์ ไว้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโส และให้มีหน้าที่รับปรึกษากิจราชการแผ่นดิน เพื่อความวัฒนาถาวรของชาติสืบไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน
  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
  • นายกรัฐมนตรี