หน้า:ประกาศเลื่อนกำหนดทำสารกรมธรรม์ (๑๑๙-๑๑-๒๔).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๑๑๙
เล่ม ๑๗ น่า ๕๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

 เพราะเหตุนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร,ศ, ๑๑๙ เลื่อนกำหนดที่จะให้ผู้เปนเจ้าเงินเปลี่ยนสารกรมธรรม์ทาษตามพระราชบัญญัตินั้นต่อไปเปนวันที่ ๓๐ กันยายน ร,ศ, ๑๒๐ จึ่งเปนสิ้นเฃตรที่ให้ผู้เปนนายเงินเปลี่ยนสารกรมธรรม์ทาษในมณฑลตวันตกเฉียงเหนือให้สิ้นเชิง ถ้าพ้นกำหนดวันที่ ๓๐ กันยายน ร,ศ, ๑๒๐ ไปแล้ว เจ้าเงินรายใดไม่เปลี่ยนสารกรมธรรม์ จึ่งถือว่า สารกรมธรรม์ฉบับนั้นเปนใช้ไม่ได้ดังความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร,ศ, ๑๑๙

 ประกาศมาณวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ ตรงกับวันที่ ๑๑๗๐๑ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

  • (ลงพระนาม) ดำรงราชานุภาพ
  • เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ประกาศเดินรังวัดหางเข้าค่านา
จำนวนรัตนโกสินทรศก ๑๑๙

 ฃอประกาศให้ชาวนาแลเจ้าของนาทราบทั่วกันว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ศก ๑๑๙ เปนต้นไป เจ้าพนักงานจะได้ออกเดินรังวัดหางเข้าค่านาในเฃตรแขวงกรุงเทพฯ เมืองสมุทปราการ เมืองนครเขื่อนขันธ์ เมืองนนทบูรี เมืองประทุมธานี เพราะฉนั้น ฃอให้ชาวนาแลเจ้าของนาเตรียมตัวคอยชี้เฃตรเนื้อที่ซึ่งตนได้หว่านเพาะปลูกไว้นั้นต่อเจ้าพนักงาน แม้ผู้ใดละเลยเสีย เจ้าพนักงานจะปรับผู้นั้นตามความในมาตรา ๙ แห่ง

พระราชบัญญัติลักษณการเก็บเงินอาการค่านา รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ คือ จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐ บาท หรือทั้งปรับทั้งจำทั้ง ๒ สถาน

 อนึ่ง เนื้อนาซึ่งเจ้าพนักงานได้วัดออกใบนำให้เพื่อจะได้เก็บเงินค่านานั้น ถ้าชาวนาหรือเจ้าของนาเห็นว่า เนื้อนาที่ตนจะต้องเสียค่านาในจำนวนปีก่อนไม่ได้ติดค้างอีกประการหนึ่ง ก็ให้ทำเรื่องราวฃอลดต่อนายอำเภอภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่รับใบนำเปนต้นไป

 ประกาศมาวันที่ ๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๙

  • โดยรับสั่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล
  • (เซ็น) ดับปลิว เอ. เกรแฮม
  • เจ้ากรมสรรพากรใน
ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ

 ด้วยพระยากฤติกานุกรกิจยื่นเรื่องราวต่อกระทรวงเกษตราธิการขอโอนชื่อในโฉนดสำหรับที่สวน ตำบลบางส้มป่อย แขวงกรุงเทพฯ ระวางขุนศรีสาคร สารบาน ๓๘๒ สารบบ ๔๓๕๔๑ โฉนดชื่อ นายชำนาญอักษร บิดา หนูขีด, หนูมน, หนูอรุณ เปนสวน คงเรียกรวม ๒ ขนัด โดนกล่าวว่า นายชำนาญอักษรได้ยืมเงินพระยากฤติกาไปแล้ว ได้เอาน่าโฉนดสำหรับที่สวนรายนี้มาตีใช้หนี้ให้ ได้ปกครองมาตั้งแต่ปีมะเมีย จัตวาศก จนถึงศก ๑๑๙ นี้ บัดนี้ นายชำนาญอักษรถึงแก่กรรมเสียแล้ว จะฃอโอนโฉนดใส่ชื่อ พระยากฤติกานุกรกิจ เปนเจ้าของต่อไป ความแจ้งในเรื่องราว