หน้า:ประกาศเลื่อนกำหนดทำสารกรมธรรม์ (๑๒๑-๑๐-๐๔).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๑๒๑
เล่ม ๑๙ น่า ๕๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

เปนความผิดของเจ้าพนักงานแลพวกเจ้าเงินทั้งหลายไม่

เพราะเหตุนี้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาเลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพต่อไปเปนวันที่ ๑๐ กันยายน ศก ๑๒๒ จึงเปนอันสิ้นเฃตร์ที่ให้พวกเจ้าเงินทั้งหลายเปลี่ยนสารกรมธรรม์ตามซึ่งได้บังคับไว้ในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมณฑลพายัพ รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ นั้น

ประกาศมาณวันที่ ๔ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๑

  • (ลงพระนาม) ดำรงราชานุภาพ
  • เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ประกาศถอดเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้านครแพร่
ออกจากสมาชิกเครื่องราชอิศริอาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดำรัสสั่งแก่ลัญจกราภิบาลของเครื่องราชอิศริยาภรณ์ว่า น้อยเทพวงษ์ พิริยเทพวงงษ์ เมืองแพร่ มีความผิด ไม่สมควรจะคงเปนสมาชิกของเครื่องราชอิศริยาภรณ์ทั้งปวง จึ่งโปรดเกล้าฯ ให้เรียกดวงตราทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ, จุลวราภรณ์, จุลสุราภรณ์, ที่ได้รับพระราชทานไว้ คืน แลบชื่ออกเสียจากสมาชิกของเครื่องราชอิศริยาภรณ์ตั้งแต่ณวันที่ ๓๐ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๑

(ลงพระนาม) กรมขุนสมมตอมรพันธุ์
กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
ประกาศกระทรวงเกษตราธิการ

ด้วยเชื้อ ภรรยาพระอนันตสมบัติ ยื่นเรื่องราวต่อกระทรวงเกษตราธิการขอหักโฉนดสำหรับที่สวน ตำบลบางรัก แขวงกรุงเทพฯ สารบาน ๒๙๑ สารบบ ๓๗๙๓๑ โฉนดชื่อ อำแดงจีบ แม่ หนูเพียน บุตร์ เปนสวน คงเรียกรวม ๑ ขนัด โดยกล่าวว่า อำแดงจีบ หนูเพียน ได้ทำหนังสือสัญญาขายที่สวนรายนี้ให้แก่ท่านปั้น ๆ จึงได้ยกที่สวนรายนี้ทำเปนพื้นที่บ้าน ภายหลัง ท่านปั้นได้ขายที่รายนี้ให้แก่เชื้อกับหลวงอนันตสมบัติ บัดนี้ เชื้อจะขอหักที่สวนรายนี้ทำเปนพื้นที่บ้านต่อไป ความแจ้งอยู่ในเรื่องราว หมายเลขที่ ๔๓๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ นั้นแล้ว

ถ้าผู้ใดมีคดีเกี่ยวข้องด้วยที่สวนรายนี้ ก็ให้ทำคำร้องไปยื่นต่อเจ้าพนักงานกระทรวงเกษตราธิการภายในกำหนด ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ออกประกาศนี้เปนต้นไป ถ้าพ้นกำหนดนี้แล้ว เจ้าพนักงานจะสันนิษฐานว่า ที่สวนรายนี้เปนของเชื้อโดยบริสุทธิ์ จะได้จัดการหักโฉนดให้แก่เชื้อรับไป

ประกาศมาณวันที่ ๔ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๑

ด้วยนายหริ่มยื่นเรื่องราวต่อกระทรวงเกษตราธิการขอรับโฉนดสำหรับที่สวน ตำบลบางไผ่ ฝั่งเหนือ แขวงกรุงเทพฯ ระวางหมื่นราชภักดี สารบาน ๗๗๕ โฉนดชื่อ จมื่นกงศร เปนสวน คงเรียกรวม ๖ ขนัด โดยกล่าวว่า ที่สวนรายนี้ เดิมเปนที่สวนของจมื่นกงศร อำแดงสิน บิดามารดา ได้ปกครองมา แต่น่าโฉนดยังหาได้รับไปไม่ บัดนี้ จะขอรับโฉนดแลใบสำคัญแบ่งแยกที่สวนรายนี้เปนของอำแดงสิน มารดา ๔ ขนัด เปนของนายหริ่ม ๒ ขนัด ความแจ้งอยู้ในเรื่องราว