หน้า:ประกาศให้จับผู้ร้าย (๒๔๒๙-๑๐-๑๕).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๘๘
เล่ม ๓
ราชกิจจานุเบกษา

ศอก ๑ นิ้ว พระยาภักดีนฤบดินทร พระยาอัมรินทรฦๅไชย ให้กรมการอำเภอไปตรวจดูนาของราษฎรในแขวงเมืองราชบุรีฝั่งตวันตก ราษฎรไถหว่านลงไว้ได้เจ้าละ ๑ ไร่บ้าง ๒ ไร่บ้าง ๓ ไร่บ้าง ประมาณนา ๑๐๐๐๐ ไร่เสศ ที่หว่านครั้งก่อน ต้นเข้าขึ้นสูงคืบเสศบ้าง สูง ๑ ศอกบ้าง ที่หว่านครั้งหลัง ต้นเข้าสูง ๙ นิ้วบ้าง สูง ๑๐ นิ้วบ้าง พึ่งจะขึ้นบ้าง นาฝั่งตวันตก ราษฎรไถหว่านปักดำลงไว้ได้เจ้าละ ๑ ไร่ ๒ ไร่ ๓ ไร่ ประมาณนา ๘๐๐ ไร่เสศ ต้นเข้าขึ้นงามเปนปรกติดี ราษฎรยังไถว่านปักดำทำต่อไป ถ้าน้ำฝนต้นเข้าแลราษฎรไถหว่านปักดำทำได้อีกมากน้อยเท่าใด พระยาภักดีนฤบดินทร์ พระยาอัมรินทรฦๅไชย จะบอกเข้ามาครั้งหลัง แต่ราคาเข้าราษฎรซื้อฃายกันในแขวงเมืองราชบุรี ที่ริมน้ำ เข้าเปลือก ๑๐๐ ถังเปนเกวียน ๆ ละ ๘ ตำลึง ที่ดอน เกวียนละ ๗ ตำลึง เข้าสารถังละ ๓ สลึง ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

 พระยาพิพัฒโกษารับพระบรมราชานุญาตนำใบบอกเมืองจันทบุรี ๑ ฉบับ ซึ่งได้นำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาณวันสุกร เดือนเก้า แรมหกค่ำ ปีจอ อัฐศก มาลงราชกิจจานุเบกษา ลงวันมาแต่ศาลาว่าการกรมท่า ณวันจันทร เดือนสิบ ขึ้นสองค่ำ ปีจอ อัฐศก ศักราช ๑๒๔๘ ในใบบอกมีคาามว่า ข้าพระพุทธเจ้า พระยาวิชยาธิบดีศรีรณรงคฦๅไชยอภัยพิริยภาห ผู้ว่าราชการเมือง กรมการเมืองจันทบุรี บอกเข้ามาว่า ด้วยณวันอาทิตย เดือนเก้า แรมหกค่ำ ปีจอ อัฐศก พระแกลงแกล้วกล้า ผู้ว่าราชการเมือง กรมการเมืองแกลง มีหนังสือบอกมายังข้าพระพุทธเจ้า กรมการ ว่า พระยา

ราม ซึ่งทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างที่ริมเจดียปากน้ำประแสนั้น ได้ยกกุฎีขึ้น ๒ หลัง หลังหนึ่ง พรึงยาว ๕ วา ๒ ศอก กว้างสามวา เฉลียงสามด้าน หลังหนึ่ง พรึงยาว ๕ วา สามศอก กว้าง ๔ วา เฉลียงรอบ ครวสามห้องหลังหนึ่ง เสาไม้แก่นพื้นกระดานฝาไม้ระกำแล้วทั้ง ๓ หลัง ครั้นณวันอังคาร เดือนแปด ขึ้นสิบสามค่ำ ปีจอ อัฐศก พระแกลงแกล้วกล้า ได้อาราธนาพระสงฆมาจำพระวษาในพระอาราม ๕ รูป แล้วพระแกล้งแกล้วกล้าได้ให้กรมการคุมขุนหมื่นไพร่เลื่อยไม้แต่งตัวไม้จะยกหอสวดมนตหลังหนึ่ง กุฎี ๕ ห้อง อิกหลังหนึ่ง แลพระอุโบสถ ตามที่พระวงษเธอ พระองคเจ้าสายสนิทวงษ รับสั่งให้พระมหาอัคนิกรให้ตัวอย่างไปนั้น ได้แต่งตัวไม้บ้าง แต่ยังหาครบไม่ ถ้าพระแกลงแกล้วกล้ามีหนังสือบอกมาอิกประการใด ข้าพระพุทธเจ้า กรมการ จะบอกเข้ามาต่อครั้งหลัง ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอเดชะ

ประกาศให้จับผู้ร้าย

 มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสูรสิงหนาทให้ประกาศแก่พระบรมวงษานุวงษ ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ทั้งในพระบรมมหาราชวังแลพระราชวังบวรฯ ให้ทราบทั่วกันว่า ในหมู่นี้เกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมขึ้น ราษฎรพากันตื่นตกใจหวั่นหวาดไปต่าง ๆ ได้ทรงเร่งรัดตักเตือนให้กรมพระนครบาลปราบปราม การก็ไม่สงบลงได้ จึ่งโปรดเกล้าฯ ให้แต่งกองจับออกสืบสวนสอดแนมจับผู้ร้าย ได้ออกจับมา ๒ เวลา ๓ เวลา ก็ได้แต่ผู้ร้ายคนเดียว ใช้กรมพระนครบาลจับได้บ้างหลายคน ก็พอเปนทางที่จะสืบสวน