หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑) - ๒๔๕๗.pdf/167

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๔๖
เรื่องเมืองศุโขไทย

ดีพลีถูก เมืองนี้ทย่งเมืองนี้ดี ผิไหว้บ่ดีพลีบ่ถูก ผีในเขาอนนบ่คุ้มบ่เกรง เมืองนี้หาย ๑๒๑๔ ศกมโรง พ่อขุนรามคํแหงเจ้าเมืองศรีสชชนาไลยศุโขไทยนี้ ปลูกไม้ตาลนี้ได้สิบสี่เข้า จีงให้ช่างฟนนขดารหีนตงงหว่างกลางไม้ตาลนี้ วนนเดือนดบบเดือนโอกแปดวนน วนนเดือนเตมท้งแปดวนน ฝูงปู่ครูเถรมหาเถรขึ้นน่งงเหนือขดารหีนสูดธรมมแก่อุบาสกฝูงทวยจำสีล ผิใช่วนนสูดธรมม พ่ขุนรามคํแหงเจ้าเมืองศรีสชชนาไลยศุโขไทยขึ้นน่งงเหนือขดารหีน ให้ฝูงทวยลูกเจ้าลูกขุน ฝูงทวยถือบ้านถือเมืองกนน วนนเดือนพีเดือนเตม ท่านแต่งช้างเผือกกรพดดลยาง ท้ยนญ้อมทองงาม ทงงววาชื่อรูบาสี พ่ขุนรามคํแหงขึ้นขี่ไปนบพระพีหารอรญญิก แลเอามาจาริกอนนหนึ่งมีในเมืองชลยงสถาปกไว้ด้วยพระศรีรตนธาตุ จาริกอนนหนึ่งมีในถ้ำชื่อถ้ำพระราม อยู่ฝ่งงน้ำสํพาย จาริกอนนหนึ่งมีในถ้ำรตนธาร ในคลองป่าต้นนี้มีสาลาสองอนน อนนหนึ่งชื่อสาลาพระมาส อนนหนึ่งชื่อพุทธภุ้ง ขดารหีนนี้ชื่อมนงงสีลาบาตรสถาปกไว้หีน จีงท้งงหลายเหน พ่อขุนพระรามคํแหง ลูกพ่ขุนศรีอินทราทิตย เปนขุนในเมืองศรีสชชนาไลยศุโขไทย ท้งงมากาวลาวแลไทย เมืองใต้หล้าฟ้า (ชำรุด) ศุโขไทยชาวอูชาวของมาออก ๑๒๐๗ ศก ปีกุร ให้ขุดเอาพระธาตุออกทงงหลายเห็นกทำบูชาบํเรอแก่พระธาตุได้เดือนหกวนน จีงเอาลงฝงงในกลางเมืองศรีสชชนาไลยก่อพระเจดีย์เหนือหกเข้าจีงแล้ว ต้งงวยงผาล้อมพระมหาธาตุสามเข้าจีงแล้ว เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บมี ๑๒๐๕ ศก ปีมแม พ่ขุนรามคํแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสือไปนี้ ลายสือไทยนี้จีงมีเพื่อขุนผู้น้นนไว้