หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๓) - ๒๔๗๓.pdf/140

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๓๒

มนตรี (ใหญ่) บุตรเจ้าพระยานครศรีธรรมราช เปนพระยาพัทลุง พระราชทานพานทองเปนเครื่องยศ พระปลัดหลวงยกรบัตรคงที่อยู่ ตั้งเมืองทำตำบลลำปำ พระยาพัทลุง (ใหญ่) มีบุตรชาย นายใหญ่ เปนมหาดเล็ก ๑ นายกลาง เปนพระยาบำเรอบริรักษ์ ๑ นายหนู เปนพระสุนทรานุกิจปรีชา ๑ รวมบุตรรับราชการ ๔ คน พระยาพัทลุง (ใหญ่) ว่าราชการเมือง ๑๔ ปี มีความผิด โปรดเกล้าฯ ให้พระยาพัทลุง (ใหญ่) ออกจากที่กลับเข้าไปทำราชการณกรุงเทพฯ ได้เปนที่พระยาอุไทยธรรมราชา ในกรมพระกลาโหม[1] แล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระปลัด (จุ้ย) เปนพระยาพัทลุง ตั้งเมืองที่ตำบลลำปำ พระราชทานพานทองเปนเครื่องยศ นายบุญคง มหาดเล็ก เปนพระทิพคำแหงสงคราม ปลัด แลนายบุญคงนั้นเปนบุตรหลวงฤทธิเสนี นายกองสร่วยดิน หลวงฤทธิเสนีเปนบุตรอาพระยาพัทลุง (ทองขาว) นายทับ มหาดเล็ก บุตรพระยาพัทลุง ทองขาว เปนหลวงเทพภักดี ยกรบัตร พระยาพัทลุง (จุ้ย) หามีบุตรไม่ รับนายน้อย บุตรของ หลาน มาไว้เมืองพัทลุงเลี้ยงเปนบุตร พระยาพัทลุง (จุ้ย) ว่าราชการเมืองในแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้า ๑๐ ปีถึงแก่อนิจกรรม แล้วสมเด็จพระนั่งเกล้ารับสั่งให้หลวงเทพภักดี ยกรบัตร (ทับ) เปนพระยาพัทลุง แล้วสวรรคต ครั้นแผ่นดินสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลวงเทพภักดียกรบัตร (ทับ) ได้รับสัญญาบัตรเปนพระยาพัทลุง พระราชทานพานทองเปนเครื่องยศ นายนิ่ม บุตรพระยา


  1. ตรงนี้ที่ถูก ดูอธิบายไว้ในตอนพงษาวดารเมืองนครฯ