หน้า:ปอท (๒๔๕๔-๐๒-๐๘).pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๘ น่า ๔๕๘
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

ภาค ๑
ว่าด้วยข้อบังคับต่าง ๆ

มาตรา ๑

ให้เรียกพระราชบัญญัตินี้ว่า "ประมวลกฎหมายอาญาทหาร"

มาตรา ๒

ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน รัตนโกสินทร ๑๓๑ เปนต้นไป

มาตรา ๓

ตั้งแต่วันที่ใช้กฎหมายนี้สืบไป ให้ยกเลิก

๑) กฎหมายลักษณขบถศึก

๒) ข้อความในพระราชกำหนดกฎหมายแลกฎข้อบังคับอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับบรรดาความผิดที่กฎหมายนี้บัญญัติว่าต้องมีโทษ

มาตรา ๔

ในกฎหมายนี้ คำว่า "ทหาร" ท่านหมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจกฎหมายฝ่ายทหาร เช่น บุคคลที่กล่าวไว้ในมาตรา ๔๘ แห่งพระธรรมนูญศาลทหารบก รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ แลในมาตรา ๔๓ แห่งพระธรรมนูญศาลทหารเรือ รัตนโกสินทรศก ๑๒๗