หน้า:ปัญญาส (๑๙) - ๒๔๗๑.pdf/15

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ปัญญาสชาดก

ด้วยเรื่องอะไร พระภิกษุทั้งหลายจึ่งกราบทูลว่า ข้าพระบาททั้งหลายประชุมพูดกันด้วยเรื่องเทวทัตพยายามจะฆ่าพระองค์อย่างนี้ จึ่งมีพุทธดำรัสว่า ดูกรภิษุทั้งหลาย ภิกษุเทวทัตจะได้พยายามฆ่าตถาคตแต่ในเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ ถึงในกาลปางก่อน เธอก็พยายามตามฆ่าตถาคตมาแล้ว ตรัสดังนี้แล้ว จึ่งนำเรื่องราวที่ภพน้อยใหญ่กำบังไว้มาอ้าง ดังปรากฎต่อไปนี้ว่า

อตีเต ภิกฺขเว พฺรหฺมนคเร ฯลฯ รชฺชํ กาเรสิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลที่ล่วงมาแล้วนาน มีพระราชองค์หนึ่ง พระนามว่า พรหมทัต ดำรงราชสมบัติอยู่ณพรหมนคร พระเจ้ากรุงพรหมทัตนั้นมีราชกัญญาเป็นอัครมเหษีซ้ายขวาสององค์ มเหษีขวานั้นพระนามว่า จันทาเทวี มเหษีซ้ายนั้นยังไม่ปรากฎว่านามใด ราชกัญญาซ้ายขวานั้นเป็นที่โปรดปรานของพระราชายิ่งกว่านารีอื่น ๆ คราวนั้น พระบรมโพธิสัตวยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารวัฏ จุติจากเทวโลกแล้ว ได้เกิดในครรภ์แห่งมเหษีขวาของพระเจ้ากรุงพรหมทัต

วันที่พระโพธิสัตวมาปฏิสนธินั้น พระนางจันทาเทวีบรรทมหลับอยู่ณแท่นที่สิริไสยาสน์ พอเวลาจวนจะใกล้รุ่งสว่าง นางทรงพระสุบินไปว่า พระอาทิตย์เปล่งรัศมีแผ่ไปในทิสานุทิส แล้ววนเวียนสิเนรุบรรพตสามรอบ มาตกต้องพระทรวงของพระนางจันทาเทวี พระนางจันทาเทวีก็ตกพระทัยตื่น ครั้นเวลาราตรีสว่างแล้ว พระนางจันทาเทวีจึ่งสรงน้ำชำระกาย เสร็จแล้วก็เข้าไปสู่ที่เฝ้า ถวายบังคม แล้วทูลเล่าความฝันนั้นให้ทรงทราบ ในคืนวันเดียว