หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๑๑)

มาก พระยามนตรีสุริยวงษ์ สามี ก็เปนลมปัจจุบันถึงอนิจกรรมลง ข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมท่านเลื่อมเมื่อวันทำบุญ ๘ วันศพพระยามนตรีสุริยวงษ์ นึกชมว่า สติอารมณ์ยังดี ทั้งป่วยมากอยู่อย่างนั้น ก็ยังปรารภคิดอ่านเรื่องทำศพสนองคุณสามี แต่มิทันที่จะได้ทำอย่างไร ตัวก็มาถึงแก่กรรมเสียเองเมื่อณวันที่ ๑๕ ธันวาคม ปีเถาะ สัปตศก พ.ศ. ๒๔๕๘ คำนวณอายุได้ ๖๘ ปี

นายเชียร บุนนาค เปนบุตรท่านเลื่อมเหลืออยู่แต่คนเดียว ได้มีโอกาสอุปการะแลรักษาพยาบาลตลอดมาจนได้จัดการปลงศพสนองคุณมารดาด้วยความกตัญญูกตเวทีตามน่าที่ของบุตรสมควรหวังตั้งใจของท่านเลื่อมผู้มารดาดังนี้ นักปราชญ์ทั้งหลาย มีองค์สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเปนต้น ย่อมยกย่องสรรเสริญไว้เปนอเนกปริยาย แมัสาธุชนทั้งหลาย เมื่อทราบแล้ว ก็มีแต่จะอนุโมทนาในกุศลบุญราศีซึ่งได้บำเพ็ญนั้นทั่วไป

  • ลายมือชื่อของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • หอพระสมุดวชิรญาณ
  • วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙