หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/15

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
บาฬีพระราชพงษาวดารกรุงเก่า

 อิทานิ วมารามรสยามทัย์ยราชวํเส นานาการณํ เวทิตัพ์พํ ฯ

 อถโข จตุราสีติธัม์มัก์ขัน์เธสุ เตปิฏกานิ พุท์ธวจนานิ ชัม์พูทีเป ปติฏ์ฐิตานิ นานาอัก์ขเรหิ นานาภาสาหิ โปฏ์ฐเกสุ ลิก์ขิตานิ พหูสุ นคเรสุ ผริตานิ ปุพ์เพ ปริปุณ์ณานิ กาเล กาเล อติก์กัน์เต อนุก์กเมน ปัจ์ฉา หายมานานิ วิปลาสานิ วิรุท์ธานิ นัฏ์ฐานิ สฐิลธนิตานิ อกุสลํ อากุลานิ อนุสัน์ธิฆฏานิ มัน์ทวิริยปัญ์ญาพลาทีหิ ชเนหิ อัก์ขรปทพ๎ยัญ์ชนานิ อวิจาเรต๎วา ปริยาปุณิตานิ หายัน์ติ ฯ