หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

 อถ ตานิ ส๎ยามทิยราชปเทเส จ มัน์ทราชมลานปเทเส จ กัม์พุชเขมราชปเทเส จ หํสารามรราชปเทเส จ อาวผุกามวมาราชปเทเส จ ปติฏ์ฐิตานิ อัญ์เญสุ ปเทเสสุ จ สุญ์ญานิ นรา โหน์ติ เตสํ สาสเน คุณอชนตา ฯ

 พุท์ธสัก์กราเช เสสานิ เท๎วสํวัจ์ฉรสหัส์สานิ อติก์กัน์เต พุท์ธสาสนํ นานาการเณหิ ปริหายติ ฯ สีลาทีสุ กุสลธัม์เมสุ มนุส์สา ว๎ยาวฏา จ อว๎ยาวฏา จ สัน์ตาเน โลภัน์ธการา อัญ์ญมัญ์ญัส์ส อิส์สิริเย อิจ์ฉาปกตา อัญ์ญมัญ์ญํ สังคาเม อุส์สาหํ ชเนน์ติ ฯ หํสารามรปเทเส จ อาวผุกามวมาปเทเส จ อาทิภูโต มหาโฆรรูโป มหาภึสรูโป มหาสังคาโม ปากโฏ อโหสิ ฯ

 เต ขัต์ติยา เท๎วภาเค พลนิกาเย อาทาย ยุท์ธภูมึ คัจ์ฉัน์ตา อัญ์ญมัญ์ญํ นครํ วิลุม์ปัน์ตา วิจ์ฉิน์ทัน์ตา พลนิกาเย ยุช์ฌาเปน์ตา ฆาตาเปน์ตา พหู มรัน์ติ ฯ เอกทา อาวรัญ์โญ