หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/21

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ปริเทวัน์ตา นานาปเทเสสุ วสัน์ติ ฯ ภิก์ขูนัญ์จ คหัต์ถานัญ์จ วิหารเสนาสนอาวาสา จ คามเคหา จ ปัจ์จามิต์เตหิ ฌาปิตา ฯ ภิก์ขู จ คหัต์ถา จ ฉาตา อนาถา ทุก์ขโสกพหุลา ทิโสทิสํ ปลายัน์ติ ฯ

 นานาชนปเทสุ อัป์ปานิ วา พหูนิ วา เตปิฏกานิ พุท์วจนานิ ฌาปิตานิ จ วิช์ชมานานิ จ อนารักข์ขานิ โอกิรัน์ตานิ นานาวินาสํ คัจ์ฉัน์ติ ฯ

นานาการเณหิ กาเล กาเล คัจ์ฉัน์เต เตปิฏกานิ พุทธ์ธวจนานิ จตุราสีติสหัส์สธัม์มัก์ขัน์ธโต อัป์ปานิ นัฏ์ฐานิ ปริหายัน์ตานิ โหน์ติ ฯ เตสุ เตสุ นคเรสุ อัป์ปปัญ์ญา สโลภโทสโมหาภิภูตา พุท์ธสาสเน อัป์ปสัท์ธา วรวิเสสคุเณ อัป์ปปัส์สัน์ตา พุท์ธวจนานิ อรัก์ขัน์ตา พหุส์สุเต ภิก์ขู อนนุค์คหัน์ตา อปัจ์จิส์สา ทิฏ์ฐิคัจ์ฉัน์ตา ธัม์มสังคหํ กาเรตุํ อสัก์โกน์ตา จิรํ กาลํ สุญ์ญา อเหสุํ ฯ

 พุท์ธสัก์กราเช เท๎วนวุติสํวัจ์ฉรอัฏ์ฐสตาธิกานิ เอกสํวัจ์ฉรสหัส์สานิ อติก์กัน์เต พ๎ยัค์ฆสํวัจ์ฉเร อโยช๎ยนคเร รัม์เมเทวนครสทิเส เอโก ราชา รามาธิปติ สุวัณ์ณโทโลติ สัต์ต-