หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/33

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๐

๒๖ ตัส์มึ สุกรสํวัจ์ฉเร เอโก ราชา หังสานคเร รัช์ชํ กาเรน์โต จตุรังคนิยา เสนาย มหัน์ตํ สูรโยธํ อาทาย อโยช๎นครํ ปริปุณ์ณํ ฉิน์ทิตุกาโม อาคัน์ต๎วา อัญ์ญมัญ์ญํ ยุช์ฌิต๎วา ตํ อลภิต๎วา จตุเสตหัต์ถิโน สห ปุต์เตน ยาจิต๎วา เตนปิ ทิน์โน เตปิ อาทาย อัต์ตโน นครํ นิวัต์ตติ ฯ

๒๗ โส เทห๎รราชา โสฬสวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต พหุปุญ์ญานิ กโรน์โต จตุเสตหัต์ถิหิ วิป์ปวาโส อุก์กัณ์ฐิโต ทุมโน มหามหิน์ทัส์ส นาม ปุต์ตัส์ส อัต์ตโน ตํ ราชสัม์ปัต์ตึ ทัต๎วา สยํ พุท์ธสาสเน ปัพ์พชิ ฯ

๒๘ โส มหามหิน์โท สัต์ตวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต หังสาราเชน ปัจ์จามิต์เตน อาคัน์ต๎วา ยุช์ฌิต๎วา อโยช๎ยนครํ วิจ์ฉิน์ทิต๎วา สัท์โธ วิส์สนุโลกนคเร สามิเกน มหาธัม์มราชาสินา สุภัต์ติโต ตัส๎มึ คนเร ตํ ฐเปน์โต อัต์ตโน นครํ นิวัต์ตติ ฯ