หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/35

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑

๒๙ โส มหาธัม์มาราชาสิท๎วิรตโน นาม มหายโส มหาปุญ์โญ มหาสุโข พหุปุญ์ญานิ กโรน์โต พาวีสติ รัช์ชํ กาเรน์โต กาลํ อกาสิ ฯ

๓๐ ตัส์ส ปุต์โต นริส์สราชา นาม วิส์สนุโลกนคเร รัช์ชํ กาเรต๎วา ตัส๎มึ หังสารัญ์เญ มเต อุปราชา หังสานคเร รัช์ชํ กาเรต๎วา นริส์สส๎มึ ปทุฏ์โฐ วสติ ตํปิ ญัต๎วา สห อนุชาธิราเชน สังคามํ จิน์เตต๎วา อโยช๎ยนคเร วสัน์โต หังสารัญ์โญ ราชปุต์เตน อุปราเชน อนุพัน์ธิต๎วา สังคามํ กัต๎วา เตน สัท์ธึ คชยุท์เธน ยุช์ฌิโต อุปราชัส์ส สีสํ ฉิน์ทิต๎วา ทีฆทัณ์ฑอสินา รเณ ตํ มาเรน์โต หัต์ถิก์ขัน์เธ ลัท์ธาภิชโย ตัส๎มึ ราชาภิเสโก มหายโส มหาเตโช พุท์ธสัก์กราเช จตุตึสสํวัจ์ฉรเอกสตาธิกานิ เท๎วสํวัจ์ฉรสหัส์สานิ อติก์กัน์เต ตัส๎มึ พ๎ยัค์ฆสํวัจ์ฉเร รัช์ชํ กาเรน์โต ฯ

๓๑ (ตํ นครํ) ปัจ์จามิต์เตน กัม์พุชาธิปติรัญ์ญา จตุรังนิกาเย คเหต๎วา ยุช์ฌาเปตุกาเมน อาคัจ์ฉัน์เตน ตํ นครํ ปริวาริโต อัญ์ญมัญ์ญํ ยุช์ฌัน์โต กัม์พุชาธิปติราชํ จตุรังคนิกาเยน สัท์ธึ ปราเชน์โต ปลาเปน์โต ตํ อนุคัน์ต๎วา ยุช์ฌัน์โต มหาชนํ ฆาเตต๎วา กัม์พุชนครํ ปัต์โต ตํ นครํ ปริวาเรน์โต อัต์ตโน สูรโยธํ (ตํ นครํ) ยุช์ฌาเปน์โต จ ปเวสาเปน์โต จ ตํ กัม์พุชาธิปติราชํ ปลาเปสิ ฯ โสปิ