หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/41

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๔

พหุส์สุตํ ธัม์มวินยวิสารทํ พหุวิธํ ปุพ์เพ ธัม์มัญ์จ วินยัญ์จ สังคีตึ น การาเปน์ติ กัส๎มา เตสํ ราชูนัญ์จ ภิก์ขูนัญ์จ อกรณียัฏ์ฐานัป์ปตีตา จ เหตุอุปนิส์สยอกรณียัต์ตา จ ตัส๎มา เตหิ เตหิ สังคีติยํ เตปิฏกํ พุท์ธวจนํ น กตํ ฯ เตปิ อัญ์ญานิ กุสลกัม์มานิ กัต๎วา อายุปริโยสาเน ยถากัม์มํ คตา ฯ

ทุติยทสราชกถา นิฏ์ฐิตา

๓๖ พุท์ธสัก์กราเช เอกสัต์ตติสํวัจ์ฉรสตาธิกานิ เท๎วสํวัจ์ฉรสหัส์สานิ อติก์กันเต นาคสํวัจ์ฉเร ตัส์ส อิน์ทราชัส์ส ปุต์โต เชฏ์ฐราชา นาม อโยช๎ยนคเร ปุญ์ญวัน์โต ปัณ์ณรสวัส์สิโก อัฏ์ฐ มาเส รัช์ชํ กาเรน์โต เอกํ เสตหัต์ถึ ลภิต๎วา อัป์ปปัญ์โญ ทุจ์จริโต โหติ ฯ