หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/47

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๗

๔๑ ตทนัน์ตรํ ตัส์ส เสสปัญ์ญาสวัส์สิโก อนุชาธิราชา ตํ สัม์ปัต์ตึ ลภิต๎วา จตุวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรสิ ฯ ตัส์ส สุวัณ์ณปาสารทราชัส์ส ปุต์โต จ ธีตา จ เท๎วปุต์ตา อเหสุํ ฯ นราโย นาม ปุต์โต มหาปุญ์โญ จูลปิตุโน อุปราชา อโหสิ ฯ

๔๒ อถ เต เท๎ว ราชปุต์ตธีตโร ขัต์ติยารามัญ์จ โลกจุท์ธามุนารามัญ์จ ปรมขัต์ติยารามัญ์จ กาเรน์โต นานากุสลกัม์มานิ กัต๎วา อเหสุํ ฯ จูลปิตา ราชา ตัส์ส จ ภคินิยา ราชธีตาย สห เมถุนธัม์มํ เสวติ ฯ โส อุปราชา ตัญ์จ ญัต๎วา กุช์ฌิต๎วา เอกมาสํ ราชุปัฏ์ฐานํ อาคัน์ต๎วา ปทุฏ์ฐจิต์โต อัญ์ญมัญ์ญํ เตน ยุช์ฌิต๎วา ตํ คเหต๎วา ฆาเตสิ ฯ

๔๓ พุท์ธสัก์กราเช สัต์ตสํวัจ์ฉรท๎วิสตาธิกานิ เท๎วสํวัจ์ฉรสหัส์สานิ อติก์กัน์เต นาคสํวัจ์ฉเร ตัส์ส สุวัณ์ณปาสาทัส์ส รัญ์โญ นราโย นาม ปุต์โต ปัญ์จวีสติวัส์สิโก ตัส์ส จูลปิตุโน สัม์ปัต์ตึ ฉิน์ทัน์โท อัญ์ญมัญ์ญํ ยุช์ฌิต๎วา ตํ ปิตุจ์ฉํ ฆาเตต๎วา สัม์ปัต์ตึ ลภิต๎วา มหาปุญ์โญ มหาเตโช มหายโส ฯ