หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/49

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๘

๔๔ กติปยสํวัจ์ฉเร รัช์ชํ กาเรน์โต ชิม์มัย์ยนครัญ์จ หริปุญ์ชยนครัญ์จ ยุช์ฌิตุํ สูรโยเธ อาทาย ตํ นครํ คัน์ต๎วา อัญ์ญมัญ์ญํ ยุช์ฌิต๎วา ตํ นครํ ลภิต๎วา นครอัพ์พุทานํ มลนรานํ อภุยรูเป อาทาย อัต์ตโน นครํ นิวัต์ตัน์โต จตุวิสติวัส์สานิ ท๎วีสุ นคเรสุ อโยช์ฌเย จ ลัพ์พปุเร จ รัช์เช วสัน์โต พุท์ธปาทมัณ์ฑปปฏิสังขรณาทีนิ จ ปุญ์ญกัม์มานิ กโรน์โต มหาสุโข ปัจ์จามิต์ตานํ ชโย นานาปเทเสสุ กิต์ติคุณชุติน์ธโร เอกํ เสตหัต์ถึ ปิยํ มนายํ ลภิต๎วา ลัพ์พปุเร วสัน์โต อายุปริโยสาเน ยถากัม์มคโต ฯ

๔๕ ตทนัน์ตรํ อัญ์ญวังโส พิช์ชราชา มหาอุปาโท นาม มหาปุญ์โญ มหายโส เสสสัฏ์ฐีวัส์สิโก ตัส์ส รัญ์โญ ราชวังเส ฆาเตต๎วา ตํ สัม์ปัต์ตึ ลภิต๎วา ตัส๎มึ นคเร ทสวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต พุท์ธปาทมัณ์ฑปปฏิสังขรณาทีนิ จ ทานสีลาทีนิ นานากุสลกัม์มาทีนิ กโรน์โต สัท์ธาสัม์ปัน์โน มหาชเน รัม์มาปยัน์โต อายุปริโยสาเน มัจ์จุราชสัน์ติกํ คัจ์ฉติ ฯ

๔๖ ตทนัน์ตรํ เตน นรายปุต์โต ปาลิโต ตัส์ส ปาลปุต์โต อติก์คมสรสัก์กนาม ตัส์ส อุปราชา มหาโลโน นาม มหา-