หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/51

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๙

ปุญ์โญ มหาเตโช ฯ

๔๗ เสสจัต์ตาฬีสวัส์สิโก สัต์ตวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต ตัส๎มึ นคเร พหุํ ปาปกัม์มํ กโรน์โต ปาณาติปาโต อัป์ปานิ กุสลกัม์มานิ กโรน์โต อายุปริโยสาเน กาลํ อกาสิ ฯ ตัส์ส เท๎ว ปุต์ตา กุลวังสอนุฆาเตน์ตา มหาปุญ์ญา อเหสุํ ฯ

๔๘ ตทนัน์ตรํ ตัส์ส เตสุ เชฏ์ฐปุต์โต อุปราชา ปิตริ มเตตัส๎มึ ตํ สัม์ปัต์ตึ ลภิต๎วา เสสตึสวัส์สิโก มหิท์ธิโก มหานุภาโว มหาโจโร นาม พหุปาโป ปาณาติปาโต อัป์ปานิ กุสลกัม์มานิ กโรน์โต ฉวีสติวัส์สานิ ราชกิจ์เจ จรัน์โต มหาสุโข พหุสุเขสุ มหาชเน ปติฏ์ฐาเปน์โต อนิจ์จภาวํ ปัต์โต อายุปริโยสาเน ยถากัม์มํ คโต ฯ

ตติยทสราชกถา นิฏ์ฐิตา

๔๙ พุท์ธสัก์กราเช ปัญ์จสัต์ตติสํวัจ์ฉรท๎วิสตาธิกานิ เท๎วา สํวัจ์ฉรสหัส์สานิ อติก์กัน์เต ตทนัน์ตรํ มูสิกสํวัจ์ฉเร ตัส์สปิ