หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/53

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๐

กนิฏ์ฐปุต์โต อนุชาธิราชา อุปราชา มหาเตชวัน์โต ตัส์ส ภาตุโน ท๎วีหิ ราชปุต์เตหิ ปรเมเสน จ อภเยน จ ตํ สัม์ปัต์ตึ ฉิน์ทิโต อัญ์ญมัญ์ญํ ยุช์ฌิต๎วา เต ราชปุต์เต ปลาเปน์โต เต อนุพัน์ธาเปต๎วา เตปิ คาหาเปต๎วา ฆาเตต๎วา ตํ สัม์ปัต์ตึ ลภิต๎วา ปัญ์ญาสวัส์สิโก มหาปุญ์โญ มหายโส มหิท์ธิโก มหานุภาโว มหาปริวาโร มหากาโล นาม กุสลจิต์โต สัท์ธาสัม์ปัน์โน ตัส๎มึ อโยชยนคเร ปกตินาเมน ราชปเวณิยํ ราชาธิราชรามาธิปตีติ สัม์มโต นิรปัจ์จามิต์โต นานาปเทเสสุ กิต์ติคุณโชตโก ฯ

๕๐ อารามวิหารปริเวณานิ จ อุปโสถาคารานิ จ สีลทานาทีนิ นานัป์ปการานิ กุสลกัม์มานิ กโรน์โต มโนรมํ สุสุภํ เทวนครวิมานสทิสํ รชตสุวัณ์ณรตนกจัก์กมยํ นครัญ์จ ติปาสาทัญ์จ ปฏิสังขริต๎วา พุท์ธปาทมัณ์ฑปัญ์จ ปฏิสังขริต๎วา สุวัณ์ณปัฏเฏน ปารุม์ปาเปต๎วา มโนรมํ สุสุภํ เทววิมานสทิสํ กจัก์กรชตสุวัณ์ณรตนมยํ ปวรํ นานาวิจิต์ตํ สุวิภัต์ตวิราชิตํ สุภํ ตัญ์จ การาเปน์โต พุท์ธวจนานิ จ กริต๎วา ตัส๎มึ นคเร รัม์เม เทวนครสทิเส ปริปุณ์เณ มหาสุเขสุ มหาชเน ปติฏ์ฐาเปน์โต อโหสิ ฯ