หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/55

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๑

๕๑ โสปิ สเมน ธัม์เมน รัช์ชํ กาเรนืโต รตนัต์ตยคารโว สีลาจารธัม์มธโร ลังกาทีปัม๎หิ กิต์ติคุณปากโฏ ลังกิส์สเรน ธัม์มัญ์จ สํฆัญ์จ อวิช์ชมานํ ตัส๎มึ อิจ์ฉัน์เตน อโยช๎ยิน์โท รตนัต์ตยคารโว มหาปุญ์โญ รตนัต์ตยํ อุปัฏ์ฐาโก สุวัณ์ณนิธิภูโต รตนัต์ตเยหิ ปริปุณ์โณติ สุต๎วา ธัม์มัญ์จ สํฆัญ์จ ยาจาเปตุํ นาวาย ทูเต ปัณ์ณากาเรหิ สห เปสิโต ตํ สาสนํ สุต๎วา โสมนัส์สัป์ปัต์โต นานาอาหาเรหิ ทูเต ปริจาเรต๎วา นาวายทูเต จ สุวัณ์ณรชตมเย พุท์ธรูเปจ ธัม์มวินยัญ์จ ภิก์ขุสํฆัญ์จ ราชปัณ์ณากาเร จ ลังกิน์ทัส์ส ปฏิเปเสสิ ฯ ลังกิส์สโร ทุติยํปิ ทูเต ตถา ปฏิเปเสสิ ฯ อโยช๎ยิน์โท ตเถว เตปิ ปฏิเปเสสิ ฯ