หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/59

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๓

พเล เอกมาติเก สปิตเกปิ อัต์ตนา เวมาติกา ฆาติโต เสสเท๎วมาเส รัช์ชํ กาเรน์โต มาตุคาเมน อสํสัฏ์โฐ เชฏ์ฐาธิราชัส์ส รัช์ชํ นิยาเทต๎วา มหัน์เตน สัก์กาเรน สาสเน สยํ ปัพ์พชิ ฯ

๕๔ เชฏ์ฐาธิราชา เสสอัฏ์ฐวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต อัป์ปปัญ์โญ สมูโฬ๎ห หิโรต์ตัป์ปสัม์ปัน์โน ราชกิจ์เจ อวิจาเรต๎วา คุณโทเส นิสัม์มการี อโหสิ ฯ

๕๕ อถโข เสนาปติมัจ์จาทโย นาครา จ ชนปทา จ คามนิคมา จ อสัจ์จธัม์เม ฐิตา ทุจ์จริตสัม์ปัน์นา อัญ์ญมัญ์ญํ วิเหเฐน์ตา นานาการเณหิ ชนปทัญ์จ คามนิคมัญ์จ มัท์ทัน์ตา ภวัน์ติ ฯ เตสุ เตสุ ฐาเนสุ สัพ์เพ เต พหุทุก์ขา พหุโรคา พหุปัท์ทวา พหุโทมนัส์สุปายาสา อัป์ปายุกา อเหสุํ ฯ ปถวี อาโป เตโช วาโย จัต์ตาโร มหาภูตา นานาวิปริต์ตา รุก์ขผลานิ วิปริต์ตรสานิ สกุณโลหิตํ วิย ตัม์พวัณ์ณํ อุทกํ คัม์ภีเร อุต์ตานา คัม์ภีรา อุต์ตาเน อุตุวิปริต์ตา สีเต อุณ๎หา สีตา อุเณ๎ห วาตา หิ วิสมํ วายัน์ติ เมฆวลาหกา นานาวัณ์ณา นีลา