หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/61

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๔

กาฬกา โลหิตา ปัณ์ฑุกา อากาเส นานาทิเส ปากฏา อมนุส์สา ปิสาจา ปัจ์จัน์ตคามนิคมราชธานีสุ นานาการเณหิ กุปิตา อเหตุปากฏา พิรุณเทวา วัส์สํ น วัส์สาเปน์ติ อุตุสมเย ฯ

๕๖ อถโข นานาราชธานิชนปเทสุ ทุน์นิมิต์ตา อุปัท์ทวโฆรา ภิน์นา มหาเจติยา จ ปริภิน์นภัค์คา มหาปัพ์พตา วิปริต์ตา มหาอุค์โฆสสัท์ทปริเทวนสทิสา มหาภยเภรวา อมนุส์สปิสาจา มหาสัท์ทหิตา วา มหาอุค์โฆสปริเทวนา วา มนุส์เส นานาอาพาธคิลานา วิเหฐยัน์ตา อเหสุํ ฯ จัต์ตาโร มหาภูตา นานาทุน์นิมิต์ตา นานาวิปริณามิตา นานาวิปริต์ตา มหานครัส์ส วินาสาย ปุพ์พนิมิต์ตา เอวํ ตาว ฯ

๕๗ พุท์ธสัก์กราเช เท๎วสํวัจ์ฉรติสตาธิกานิ เท๎วสํวัจ์ฉรสหัส์สานิ อติก์กัน์เต สสสํวัจ์ฉเร วมาราชา มํโลนามา อเนกนหุเต จตุรังคสูรโยเธ อาทาย อาคัน์ต๎วา หังสานครํปิ ยุช์ฌิต๎วา ตํ ลภิต๎วา พหู รามเร คเหต๎วา อโยช๎ยนครํ อาคโต นาคเรหิ ยุช์ฌิต๎วา ชลธวรกุก์กุเฏ นาม วัต์ติรเณ วสัน์โต อุทราพาโธ น จิรัส์เสว มรติ ฯ อถ วา เกจิ โส ราชาปิ วรเมรุอาราเม