หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/63

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๕

รณฐานํ สูรโยเธหิ อาคัน์ต๎วา นาครา มหาสรํ ขิปัน์ติ ตํ สรํ ผุสิต๎วา ตํ วัฏ์ฏิรณํ นิวัต์ติตวา ตัส๎มึ รัต์ติยํ มรตีติ วทัน์ติ ฯ

๕๘ ตทา อุทุม์พรปุป์ผภิก์ขุ อนุชาธิราชา ตินาคเรหิ พลวปัจ์จามิต์เต ทิส๎วา ภีเตหิ ปุนับป์ปุนํ อายาจิโต อุปัพ์พชิต๎วา นครํ รัก์ขติ ปัจ์จามิต์ตา เต ยทา ปลายัน์ติ ฯ โส ราชา เตมาสํ วสัน์โต รัช์ชํ นียาเทต๎วา เชฏ์ฐาธิราชัส์ส ตทา ปุน ปัพ์พชิ ฯ

โส เชฏ์ฐาธิราชา ตัส์มึ นคเร สัม์ปัต์ตึ สัม์ปฏิจ์ฉิต๎วา รัช์ชํ กาเรสิ ฯ

๕๙ อถ ตัส์ส มังลุงคัส์ส ฉปุต์ตา อเหสุํ ฯ เตสุ เชฏ์ฐปุต์โต ตีหิ กนิฏ์เฐหิ อัต์ตโน นครํ รัก์ขติ ฯ เท๎ว ปุต์ตา ปิตรา สห อาคัน์ต๎วา ตํ อโนช๎ยนครํ อลภัน์ตา ตัส๎มึ นาคสํวัจ์ฉเร เต พลนิกาเย คเหต๎วา อัต์ตโน ปิตุ กเลวรํ การาเปต๎วา พาหิรวิชิเต ตํ กเลวรํ ฌาเปตวา ตัต์ถ เจติยํ กาเรต๎วา อัต์ตโน นครํ นิวัต์ตึสุ ฯ