หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/69

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๘

เขทํ ชีวิตํ กัป์เปนติ ฯ เต มนุส์สา วัค์ควัค์คา คุม์พคุม์พา นานาวิป์ปกิณ์ณา อัญ์ญมัญ์ญํ ปหรัน์ตา วิลุม์ปัน์ตา ธัญ์ญตัณ์ฑุลโลณกาทีนิ ฉิน์ทัน์ตา นิราหารอัป์ปาหารา กิสทุพ์พลอัป์ปมํสโลหิตา จ ทุก์ขสมัน์ตสาหสา มตา วา อมตา วา อเหสุํ ฯ

๖๕ ญาติวิโยเคน สัม์ปัต์ติวิโยเคนาติ ทุวิธา วิป์ปโยคสมัน์นาคตา อัญ์ญมัญ์ญํ เมต์ตจิต์ตวิรหิตา ฉาตกภเยน ปีฬิตา พุท์ธรูปัญ์จ ธัม์มัญ์จ ภิก์ขุสํฆัญ์จ อนาทรา กสิเรน อัต์ตโน ชีวิตํ กัป์เปสุํ ฯ

๖๖ ภิก์ขุสํฆา ทายเกหิ ปิณ์ฑปาตํ อลภัน์ตา กิลัน์ตรูปา ทุก์ขสวธรา อุทรเหตุ นิส์สิตเกหิ อาหารํ ว๎ยาวฏา ลัพ์ภัน์ตา วา อลัพ์ภัน์ตา วา สมณเวสกสิเณ นิพ์พิน์ทมานา อุปัพ์พชิต๎วา วา ยถาพเลน ชีวิตํ กัป์เปสุํ ฯ เอกัจ์จา กาสาวปิยา