หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/71

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๙

อติเวทนาย อุญ์เฉน ปัค์คเหน ยาเปตุํ สอุส์สาหา ปริภุญ์ชัน์ตา วา อปริภุญ์ชัน์ตา วา วิรูปรูปา จัม์มนิสัณ์ฐิตคตา น เอกจิต์ตา พุท์ธรูเป จ ธัม์เม จ อาลยวิรหิตา อรัก์ขัน์ตา ยถาฏ์ฐาเน กัป์เปสุํ ฯ

๖๗ มิจ์ฉาทิฏ์ฐิกา พุท์ธรูปัส์ส อัน์ตรายํ กโรน์ติ ฯ เต ธัม์มวินยเตปิฏกา วิรหิตารัก์ขา นานาวินาสา มิจ์ฉาทิฏ์ฐิเกหิ วัต์ถรัช์ชุญ์จ ฉิน์ทิตา วา โอกิรัน์ตา อุน์ทุรอุปัจ์จิรขาทิตา วา ชลธรณีปติตา โอวัฏ์เฏน วา นานานัฏ์ฐา นานาสุญ์ญา อเหสุํ ฯ

๖๘ เต ภิก์ขู ปัจ์ฉา อัป์ปาวเสเส ธัม์เม ปัส์สัน์ตา สัท์ธาสัม์ปัน์นจิต์ตา เตปิ วิจินิต๎วา เอกัจ์จา ธัม์มวินยา ถิรคัม์ภีรา เอกัจ์จาปิ เอกพัน์ธเสสา วา เท๎วพัน์ธเสสา วา คัม์ภีรอัฑ์ฒเสสา วา ปริปุณ์ณา วา อปริปุณ์ณา วา นานาอากุลา ชาตา สิยุํ ฯ เต อุจ์จินิต๎วา ยถาพเลน สังคัณ๎หิต๎วา อัต์ตโน วสนัฏ์ฐานํ อาเนต๎วา ฐเปสุํ ฯ