หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/73

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๐

๖๙ ปัจ์จยทายกา มรณเสสา ปุพ์พกุสลกัม์มสัน์นิจยา อัป์ปธนเสสา วา จีนปเทเสหิ อาภัต์ตํ อาหารํ วา อัต์ตโน พาหุพเลหิ วา อาหารํ ลภัน์ตา อัต์ตโน ปุพ์พกุสลกัม์มเตเชน จ พุท์ธสาสนฆฏลัท์ธภูมาสภูตเหตุนา จ ปริปุณ์ณิน์ท๎ริยา สัท์ธาจิต์เตน สัท์ธัม์มเทสนํ โสตุกามา อปเรน สมเยน เตสํ สัน์ติกํ คัน์ต๎วา อายาจึสุ ฯ เต อัป์ปัส์สุตา วา พหุส์สุตา วา ชีวิตรัก์ขนัฏ์ฐาย ลาภสัก์การํ อิจ์ฉัน์ตา ตํ สัม์ปฏิจ์ฉิต๎วา อัต์ตนา อานีตธัม์เม อุจ์จินิต๎วา วิจาเรต๎วา สุท์ธจิต์เตน ยถา อัต์ตนา สิก์ขิเตน เตสํ สัท์ธัม์มเทสนํ เทเสน์ติ ฯ เต ทายกา ธัม์มํ สุต๎วา ปุต์ตนัต์ตญาติสัม์พัน์ธวิโยเคน พหุโสกา ญาติกวิโยคอภิภูตา เต อนุส์สรัน์ตา มัน์ทสัท์ธา วา พหุสัท์ธา วา พหุสํเวคมานสา อัต์ตทุก์ขภยํ อนุส์สรัน์ตา ฯ

๗๐ พุท์ธรูปัญ์จ ธัม์มัญ์จ รจิต๎วา ปุญ์ญมหํ กัต๎วา ญาตีนํ ปุญ์ญโกฏ์ฐาสํ อุท์ทิสิต๎วา อเหสุํ ฯ เอกัจเจ อัต์ตโน ปุต์ตนัต์ตาโย พุท์ธสาสเน ปัพ์พาเชสุํ ฯ