หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/77

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๒

ต๎วํ อิธ สามิโก วัส์สูติ วจเนน ฐเปต๎วา อิเม ชนา อัญ์ญมัญ์ญํ ฆาเตน์ตูติ จิน์เตต๎วา อิส์สาฆาฏจิต์เตน อัต์ตโน นครํ นิวัต์ตติ ฯ

๗๔ เต ชนา หิ โลภโทสโมหาภิภูตา อัป์ปปุญ์ญา อัป์ปปัญ์ญา ฯ อิส์สิริยสิรึ รัก์ขิตุํ อสัก์โกน์ตา อัญ์ญมัญ์ญํปิ วิลุม์ปัน์ตา ฆาเตน์ตา มหาวินาสํ ปาปุณัน์ติ ฯ เอกัจ์เจ มหัพ์พลา มหาวัค์คพัน์ธา อัญ์เญ อัต์ตวเส อากัฑ์ฒิต๎วา วัค์ควัค์คา คุม์พคุม์พา อัญ์เญ อัญ์เญ วิหึสัน์ติ วิโรเธน์ติ ฯ เอกัจ์เจ มหัพ์พเล ลภิต๎วา อัต์ตโน พ๎ยูหํ รัก์ขัน์โต ปัจ์จามิต์เต ยุช์ฌัน์โต เอกทา ชโย เอกทา ปราชิโต นานาวินาโส พลวกลิยุเค กาเล อโหสิ ฯ

๗๕ อิติ อโยช๎ยนคเร วินาสิเตปิ ตทา อโยช๎ยวิชิเต วิส์สนุโลกราชา จ นครสิริธัม์มราชา จ นครราชสีมาราชา จ วรนายราสีจาติ จตัส์โส ชนา อัต์ตโน อัต์ตโน นคเร อิส์สรา อเหสุํ ฯ

๗๖ เตสุ วิส์สนุโลกปุเร ชนเหิ อังการํ สัม์ปฏิจ์ฉิต๎วา โส วิส์สนุโลกราชา เสตัจ์ฉัต์ตํ อุส์สาเปต๎วา ตํ อภิสิต์โต พุท์ธสาสเน สิก์ขาปทานิ มัท์เทน์เตน นานาปาเปน สุรามเทน ภิก์ขุ-