หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/79

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๓

ลามเกน มหัพ์พเลน วรส๎วางคภิก์ขุเน สห ติก์ขัต์ตุํ มหัน์เตหิ โยธาพเลหิ อัญ์ญมัญ์ญํ ยุช์ฌิต๎วา น ชยปราชโย ตัส๎มึ นคเร ฉมาเส รัช์ชํ กาเรน์โต เอกุณปัญ์ญาสายุโก กาลํ อกาสิ ฯ

๗๗ ตทา นครสิริธัม์มราชนคเร นครสิริธัม์มราชา ตถา อังการํ สัม์ปฏิจ์ฉิต๎วา อภิเษกลัท์โธ เสสเท๎ววัส์เส รัช์ชํ กาเรน์โต ธนปุเร วสัน์เตน วชิรปาการรัญ์ญา ชลถลมัค์เคหิ พหุสูรโยเธหิ ตํ นครํ คัน์ต๎วา นาคเรหิ ยุช์ฌิต๎วา ตํ ลภิต๎วา ตัญ์จ มหาชเน จ นานาวัต์ถูนิ คเหต๎วา อัต์ตโน ปูรํ นิวัต์ติโต ตัส์ส รัญ์โญ เสสสัต์ตวัส์สานิ วเส วสัน์โต เตนปิ ปริสุท์ธจิต์ตํ ตัญ์จ วิจาเรต๎วา เปเสต๎วา สิริธัม์มราชนคเร ปุน สิริธัม์มราชํ ฐปิโต ยถาพลํ เสสจตุวัส์สานิ ตัส๎มึ วสัน์โต ตโต อปรภาเค รตนโกสิน์ทอิน์ทนครํ อาคัน์ต๎วา รตนโกสิน์ทรัญ์โญ ทาโส อายุปริโยสาเน ยถากัม์มํ คโต ฯ