หน้า:พงศาวดาร - ปลีก - ๒๕๓๙.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๐๔ ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์
ป.อ.บ. ฉบับพิเศษ (๒๕๓๓–๓๔)
 

หน้าต้น (ตอน A)

เดมิอู้ยมามิผู้เอาเปดอ้วต้วนิ้งมาไหเ_ _ขุ (ลบเลือน, ชำรุด)
กไอ้หนักหน"เสดนั้นบุตรภรรญาเอาม (ลบเลือน, ชำรุด)
ปรมารจึงพิจรณาดูไส้เหนหนอดเสิ้ออู่ยไน้เปดนัน (ชำรุด)
จห่าผู้เอามาไส้กมิได้รู้จักต้วแลขุนราชอาษากไอถึงโล (ลบเลือน)
แตปากปรมารสามเดอินมิเสดฃุนราชอาษากถึงกรรมจึงสม (ลบเลือน)

พรบรมราชาธิราชเจ้าไหนายกอนทองบุตรขุนราชอาษาอายุปรมาร ๑๙ ปื
เปนขุนราชอาษาแทน่ ๏ อยู่ปีหนึงทารกไห้ตกแต่งช้างม้ารืยพล
ทั้งปองจยกไปเมืองพิมายพนมรุ้งนั้นไส้ภอเจ้าเมืองทังหลาย (ชำรุด)
ถวายบั้งคมพรบาทผู้เปนเจ้า ๒ กไหพรราชทานรงงวนั้แล้ว (ชำรุด)
๑๐ คืนไป้ยอู่ยตามภูมลำเน้า ๏ อู่ยจำเนยีรการมา เจ้าเมีองพิ (ชำรุด)

๑๑ ถึงกรรมท้าวเทพกได้กินเมอืงนั้นสอนท้าวชุมภูนองไสได (ชำรุด)
๑๒ เมืองพนมรุ้งเมอืงพรงามพุทธาทานชรทิกไส้พรญากลางกิ (ชำรุด)
๑๓ พรญากล้างถึงกรรมไส้กได้ราชสมบัดดิแกท้าวแก้วแลเรยิ (ชำรุด)
๑๔ กำแหง่พรอินทร ๏ อู่ยมาขุนกำแห้งพรอินธรกมาถวายบังคมแ (ลบเลือน)
๑๕ สมเด็จ็พรบรมราชาธิราชเจ้าแลเริ้อล้มตาย ๏ ศั้กราช ๘๐๑ ปีมแม

๑๖ เอก"กสมเด็จ็พรบรมราชาธิราชเจ้ากไห้ชุมพราหมณาจารยแล่ท้าวพระ
๑๗ ญาเสณามาตยทังหลายเหลนมหามหรรสภตังพรราชพิทธิโกษร
๑๘ กรรมสมเด็จ็พรบรมเชษฐาธิราชกูมารทานแลปรสาทพรนาม (ชำรุด)
๑๙ สมเด็จ็พรรามเมศอรบรมไต้รโลคนารถบพิตร ๏ ศั้กราช ๘๐ (ชำรุด)
๒๐ วอกโท"กเพลิองไมราชมลเฑยิ้รแลน้ายง้วเคลยิ้งเอาช้างเทพรักษา