หน้า:พงศาวดาร - ปลีก - ๒๕๓๙.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
พงศาวดาร ฉบับปลีก ๒๐๕
 

๒๑ อั้นพรญาบาลเมืองถวายนั้นมารับผู้เปนเจ้าเสด็จ็ไปอู่ยช้านคิล (ชำรุด)
๒๒ ทารไห้ขุนพิจิตรแตง่พรราชมลเฑยิ้รปรมารปีหนิ้งกแล้วสรัพเสร(จ) (ชำรุด)
๒๓ ทานกเสด็จ็ยั้งพรราชมลเฑยิรปรเวศ ๏ ศั้กราช ๘๐๓ ปีรกาตีร (ชำรุด)
๒๔ เพลอิงไหม้พรทินั้งติรมุขทิเสด็จ็ออกพรราชพิทธิอาศยุดชนัน (ชำรุด)
๒๕ จึงสมเด็จ็พรบรมราชาธิราชเจากไหขุนพิ้จึตรแตงพรราชวั้งฝายอุฎร

๒๖ แลราชมลเฑยิรไนสัรดเกบเดอิมนั้นแลทารกเสด็จ็ไปสถิศอูยไน้
๒๗ ทินั้นแลไหพรราชทานพรราชมลเทยิ้รเดิมสมเด็จ็พรรามเมศวร
๒๘ บรมไตร้ยโลคนารถบพิตรทารกเสด็จ็สถิศไนราไช้ยสวรรคถวัล (ชำรุด)
๒๙ ปรเวณิ้สิบสรรตติยศิรสูริยวงษทรงทศพิศราชธรรมไน้กรุ้งพระ

๓๐ มหาณคอรศิรอยุทยา ๏ อูยมาพรญาบาลเมิองเจ้าเมืองพิศณุ
๓๑ โลคลอ่งมาถว้ายบั้งคมสมเด็จ็พรบาททาร ๒ กใหพระราชทาน
๓๒ เคริองราชาปรโภคแล้วไหชือมหาธรรมราชาธิราช ๒ กลาทารขินไป้
๓๓ เมอิงนั้นแลรับเครอิงพรสูพรรณบัตรรัตมาลาราชาปรโภคไปย้

๓๔ ดอยครั้นถึงกไหแตงการมหามหรรสพดอยกฤษดาธึการ ๏
๓๕ ขณะนั้นพรญาชเลยิงพรยารามราชพรญาแสนสอยด้าวกให
๓๖ มาชอยการนั้น ๏ อั้นดัพนั้นพรราชเทวิทูลแตพรบรมรา
๓๗ ชาธิราชเจ้าดอยจยอ่มหงอกแมนางษาฃ้ามาดาแลจขอชิอไห้