หน้า:พงศาวดาร - ปลีก - ๒๕๓๙.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๐๖ ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์
ป.อ.บ. ฉบับพิเศษ (๒๕๓๓–๓๔)
 

๓๘ สมเด็จ็ผู้เปนเจากปรสาทฅ้านหามทองไมเท้าทองแลเคริอง
๓๙ ราชาปรโภคไหนามกอรชิอพรปรสิทธิแมนางษาฃ้าพรราชมารดา
๔๐ นางพรญาแลมหาธรรมราชาธิราชนั้น ๏ อู่ยมาพรานรวั้งไน้ยเมิอง
๔๑ ทวายปรมูลริ่พลสัดพลัดได้แตสกั้นปรมาร ๕๐๐๐ แลคร้วอบ
๔๒ พยบตังบาลอูย่แทบตำบลไชยเวริยนั้น ๏ จึงพรญาอิมหริห

๔๓ เรมางเอาพลตายทองมารํบพรานรวัง ๆ กหนิ้มายงงตน้าวศริ
๔๔ พรยาอิมหริหเรมางกเข้าตังอู่ยยังทวายนั้นแลซองสุ่มเอาช้าว
๔๕ เมิองทังปองได้มากแล้วกอเอาเคริองบรรดามาถวายบังคม
๔๖ แตผู้เปนเจ้าแลไห้กราบทูลพรกรรณาวาจฃอตังบาลไชย
๔๗ เวริยเปนคันทสิมาพรบาทสมเด็จ็พรบรมราชาธิราชเจ้ากมิ

๔๘ พรราชโอ้งการดำรัดเหนิ้อเกล้าฯ สังวาใหชุมเสณาพฤษธา
๔๙ มาตยไห้หนังสือถึงพรญาอิมหริหเรมางตังเมิองไช้ยเวริย
๕๐ เทอดแลใหตังแต่งยาติพินองฃองพรยากินเมิองปลอกเมิอง
๕๑ เปลานั้นพฤทธามาตยราชอำมาตยทังหลายกตกแต่งณรินทร
๕๒ วงษาแลหงษราชาไห้คินไปกินเมิอง ๆ ปลอกเมิองเปลานั้นตามราช

๕๓ โองการผู้เปนเจ้าสังนั้นสอนพรญาอิมหริหเรมางกทรงราชบรรดา
๕๔ การดอกไม้เงินทองมาถวายบังคมพรบาทผู้เปนเจ้าทุกปี ๏ อูย (ชำรุด)
๕๕ สมเด็จ็พรบรมราชาธิราชเจ้ากให้บำรุงช้างม้าริพลทับบกทับ (ชำรุด)
๕๖ ทังปองครั้นเสจ็ทารกเสด็จ็ขืนไปยยั้งเมิองกำแพ้งเพชฺญร (ชำรุด)
๕๗ หาพรญาชเลยิงแลมหาธรรมราชาพรญารามราชพรญาธรรมิเค (ชำรุด)