หน้า:พรบ การขัดกันแห่งกฎหมาย ๒๔๘๑.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๘๑
เล่ม ๕๕ หน้า ๑๐๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
 • พระราชบัญญัติ
 • ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
 • พุทธศักราช ๒๔๘๑
 • ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
 • คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 • (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
 • อาทิตย์ทิพอาภา
 • พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
 • ตราไว้ณวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๑
 • เป็นปีที่ ๕ ในรัชชกาลปัจจุบัน