หน้า:พรบ ตั้ง กาฬสินธุ์ ๒๔๙๐.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตอนที่ ๓๑ เล่ม ๖๔

๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐
๕๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

พระมหากษัตริย์ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๔๙๐"

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นไป

มาตรา  ให้แยกอำเภอกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย์ อำเภอยางตลาด อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอกุฉินารายณ์ ออกจากการปกครองของจังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า จังหวัดกาฬสินธุ์

มาตรา  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • พลเรือตรี ถ. ธำรงนาวาสวัสดิ์
  • นายกรัฐมนตรี