หน้า:พรบ ตั้ง พะเยา ๒๕๒๐.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๖๙

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐
ฉบับพิเศษ หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๒๐"

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้แยกอำเภอพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอแม่ใจ ออกจากการปกครองของจังหวัดเชียงราย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา

มาตรา  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และสิทธิของจังหวัดเชียงรายในส่วนที่เกี่ยวกับอำเภอตามมาตรา ๓ ไปเป็นของจังหวัดพะเยา

มาตรา  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในส่วนที่เกี่ยวกับอำเภอตามมาตรา ๓ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

มาตรา  ให้โอนข้าราชการและลูกจ้างของอำเภอตามมาตรา ๓ ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา