หน้า:พรบ ตั้ง พะเยา ๒๕๒๐.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๖๙

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐
ฉบับพิเศษ หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ให้บรรดาข้อบัญญัติจังหวัด ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งซึ่งใช้บังคับอยู่ในอำเภอตามมาตรา ๓ คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

มาตรา   การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการภาษีอากร การทะเบียน และการอื่น ๆ ซึ่งปฏิบัติอยู่ในอำเภอตามมาตรา ๓ ให้ดำเนินไปเช่นเดิมจนกว่าจะมีการสั่งเปลี่ยนแปลง ส่วนรายได้ที่เก็บได้จากอำเภอตามมาตรา ๓ ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้จัดส่งทางจังหวัดพะเยา

มาตรา   ให้สมาชิกสภาจังหวัดเชียงรายในเขตเลือกตั้งของอำเภอตามมาตรา ๓ เป็นสมาชิกสภาจังหวัดพะเยา และให้อยู่ในตำแหน่งตามระยะเวลาของสมาชิกภาพแห่งสภาจังหวัดเชียงรายจะสิ้นสุดลงตามวาระ

มาตรา ๑๐ ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอพะเยาเป็นอำเภอเมืองพะเยา

มาตรา ๑๑ ในระหว่างที่คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๒๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ ยังคงใช้บังคับอยู่ ไม่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเชียงรายหรือสมาชิกสภาจังหวัดพะเยาให้ครบตามจำนวนที่พึง