หน้า:พรบ ตั้ง พะเยา ๒๕๒๐.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๖๙

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐
ฉบับพิเศษ หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดในระหว่างที่ระยะเวลาของสมาชิกภาพยังไม่สิ้นสุดลงตามวาระตามมาตรา ๙ และให้ถือว่า จำนวนสมาชิกสภาจังหวัดเท่าที่มีอยู่เป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาจังหวัดเชียงรายหรือสภาจังหวัดพะเยา แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • ธานินทร์ กรัยวิเชียร
  • นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ท้องที่จังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก เพื่อประโยชน์แก่การปกครองและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สมควรแยกอำเภอพะเยา อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน ออกจากการปกครองของจังหวัดเชียงราย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้